Sākums – Programmas – 

Palīdzēsim 21.11

ABLV Charitable Foundation sniedz ilgtermiņa atbalstu 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē cietušajām ģimenēm, galvenokārt šo ģimeņu bērniem.

Programmas mērķis

2013.gada 21.novembrī Rīgā, Zolitūdē, sabrūkot lielveikala “Maxima” jumtam, notika traģēdija, kura atzīta par vienu no lielākajām tehnogēnām katastrofām Latvijas vēsturē. Lai vāktu ziedojumus cietušo atbalstam, ABLV Charitable Foundation nolēma atvērt speciālu programmu “Palīdzēsim 21.11”.
Programmas mērķis ir sniegt ilgtermiņa atbalstu Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem: veicināt viņu profesionālo izglītību, segt pakalpojumus, kuri saistīti ar bērnu ārpus skolas aktivitātēm, kā arī citas vajadzības, kas netiks pilnībā atbalstītas no citiem finansētājiem, vai tās tiks finansētas nepietiekamā apmērā.

Programmas mērķauditorija

Atbalsts paredzēts līdz traģēdijai dzimušajiem bērniem no ģimenēm, kurās bojā gājis viens vai abi vecāki (t.sk.audžuvecāki), vai arī kāds no vecākiem guvis smagus vai vidēji smagus miesas bojājumus. Tiks izskatīti arī citi pieprasījumi, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Līdzekļu piesaiste

Sākotnējais finansējums tika gūts no 2013./2014.gada Fonda rīkotās Ziemassvētku labdarības akcijas, kurā ziedot tika aicināti ABLV Bank darbinieki un klienti, kā arī visi citi, kurus uzrunāja labdarības programmas „Palīdzēsim 21.11” mērķis. Pašlaik programmai vairs netiek aktīvi piesaistīti līdzekļi, taču joprojām ir iespējams tai ziedot. Fonds ik ceturksni apkopo informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā sadaļā pie programmas „Palīdzēsim 21.11”.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Pieteikšanās finansējumam

Fonds izvērtē palīdzības sniegšanas iespējas jauniešiem, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nepārsniedz 21 gada vecumu vai bērniem līdz 18 gadu vecumam - ar likumīgā aizbildņa rakstisku apliecinājumu. Var tikt segti sekojoši izdevumi, ievērojot limitus: 

  • Svešvalodu apmācību kurss. Limits nodarbībām grupā vienam kursam ir līdz 80% no kursa pilnās cenas, bet nepārsniedzot 400 EUR (bez PVN). Kalendārā gada ietvaros ir iespēja saņemt atbalstu viena kursa apguvei.
  • Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas apmācības. Limits, apgūstot autoapmācības kursu jebkurā kategorijā, izņemot A kategoriju, vienam cilvēkam ir līdz 80% no apmācību pilnās cenas, bet nepārsniedzot 400 EUR (bez PVN).
  • Augstākās izglītības programmas apguve Latvijā. Limits vienam (katram) mācību gadam tiek noteikts līdz 5 000 EUR (bez PVN) un tas paredzēts tikai studiju maksas segšanai. Uz studiju maksas segšanu var pretendēt, ja vidējā atzīme ir sākot no 7.5 ballēm. Studiju apmaksas process tiek administrēts sadarbojoties ar nodibinājumu “Vītolu fonds”.
  • Studējošā stipendija. Sekmīgu studiju gadījumā kādā no augstākās izglītības apguves iestādēm Latvijā, sākot ar otro kursu, ir iespēja saņemt studiju stipendiju. Uz ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 140 EUR mēnesī var pretendēt, ja vidējā atzīme ir sākot no 7.0 un to iespējams saņemt studiju gada ietvaros. Katrs pieteikums tiks izvērtēts individuāli. Stipendiju apmaksas process tiek administrēts sadarbojoties ar nodibinājumu “Vītolu fonds”.
  • Līdz 500 EUR uz cilvēku kalendārā gada ietvaros - ārpus skolas interešu pulciņu atbalstam.

Fonda valde ir tiesīga pieņemt individuālus lēmumus, ar kuriem tiek noteiktas atkāpes no iepriekšminētajiem limitiem vai atbalsts tiek piešķirts cita veida palīdzībai, kas nav aprakstīta iepriekš, bet kas saistīta ar profesionālo izaugsmi.

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

Lai saņemtu Fonda atbalstu, pieteicējs aizpilda pieteikuma formu, kas atrodama Fonda mājas lapā sadaļā “Kā saņemt finansējumu”. Pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt neierobežotā laika posmā, kamēr programmā ir nepieciešamie brīvie līdzekļi.
Fonds nesniedz atbalstu pārskaitot naudu palīdzības pieteicējam, bet veic konkrēta pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un Fondu. Šis nosacījums neattiecas uz stipendijām.
Fondā tiek izskatīti visi pieteikumi, ņemot vērā tā brīža līdzekļu apjomu, tiek lemts par Fonda iespējām atbalstīt katru no tiem. Pēc lēmuma pieņemšanas nedēļas laikā pieteicējam tiek paziņots lēmums par atbalsta sniegšanu. Programma pastāv līdz tās budžeta pilnīgai izlietošanai.

Aicinām ziedot programmai "PALĪDZĒSIM 21.11"

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111

Bankas konts:

ABLV Bank, A/S

Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22

Maksājuma mērķis:
Ziedojums programmai PALĪDZĒSIM 21.11

Programmas ziņas