Sākums – Programmas – 

Palīdzēsim izaugt!

Fonds atbalsta bērnu no trūcīgām vai sociālā riska ģimenēm, kā arī bērnu ar īpašām vajadzībām piedalīšanos vasaras nometnēs.

Programmas mērķis

Programmas „Palīdzēsim izaugt!” mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargātu bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu trūcīgo, maznodrošināto bērnu ģimeņu bērniem, viņu vecākiem un bērniem ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā riska ģimenēm visā Latvijā attīstošu un izglītojošu dienas un diennakts nometņu apmeklēšanai. Fonds daļu no programmas budžeta pēc saviem ieskatiem var novirzīt aktivitātēm, kas veicina programmas mērķu sasniegšanu.

Programmas mērķauditorija

Uz Fonda atbalstu noteiktajā kārtībā var pretendēt Latvijā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, bērnu un jauniešu centri vai citi nometņu organizētāji, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrības.

Līdzekļu piesaiste

Programmā „Palīdzēsim izaugt!” ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā, maksājuma mērķī norādot – programmai Palīdzēsim izaugt. Papildus ik gadu Fonds rīko Ziemassvētku labdarības akciju, kuras laikā katram saņemtajam eiro ABLV Charitable Foundation no savām rezervēm pievieno vēl vismaz vienu eiro. Ziemassvētku akcijā ziedot tiek aicināti ABLV Bank darbinieki, klienti un ikviens sabiedrības pārstāvis, līdz kuram šis aicinājums ir nonācis un kuru tas ir uzrunājis. Fonds ik ceturksni apkopo informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā www.ablv.org sadaļā pie programmas „Palīdzēsim izaugt!”.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai „Palīdzēsim izaugt!”, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Pieteikšanās finansējumam

Fonds savā mājas lapā www.ablv.org izsludina nometņu organizētāju-partneru konkursu publicējot tā nolikumu. Konkursa kārtībā tiek izvēlētas partnerorganizācijas – biedrības, nodibinājumi, bērnu un jauniešu centri vai citi nometņu organizētāji, izņemot komercsabiedrības, kuriem tiek piešķirts līdzfinansējums mērķa grupas dalības nodrošināšanai viņu organizētā nometnē. Galvenie partneru izvēles kritēriji:

  • Pieredze nometņu organizēšanā;
  • Saturīga nometņu programma, balstoties uz Fonda izsludinātā konkursa nolikumu;
  • Patstāvīga mērķa grupas atlase;
  • Prasme līdzfinansējuma piesaistē;
  • Nevainojama reputācija.

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

Fonda valdes sēdē tiek izskatīti visi saņemtie pieteikumi, kuri atbilst konkursa nolikuma kritērijiem. Izskatot pieteikumus, tiek lemts par iespējamo sadarbību, līdzfinansējumu, tā apmēru tekošajam gadam, kā arī par sadarbības ilgumu, gadījumā, ja konkursa nolikums paredz iespēju slēgt līgumu uz vairāk kā 1 (vienu) kalendāro gadu. Pēc valdes sēdes nedēļas laikā tiek paziņots lēmums tiem, kuri konkursā ir uzvarējuši piezvanot uz iesniegumā norādīto tālruni vai paziņojot elektroniski.

Papildus grantiem nometņu organizēšanai Fonds rūpējas arī par nometņu vadītāju un pedagogu kvalifikācijas celšanu un nometņu satura dažādošanu.

Aicinām ziedot programmai "PALĪDZĒSIM IZAUGT!"

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111

Bankas konts:

ABLV Bank, A/S

Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22 

Maksājuma mērķis:
Ziedojums programmai PALĪDZĒSIM IZAUGT

Programmas ziņas