Sākums – Programmas – 

Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm

Fonds katru gadu piešķir finansējumu laikmetīgās mākslas izstādēm.

Programmas mērķis

Lai sekmētu ABLV Charitable Foundation līdzdibināto iniciatīvu 2021.gadā atklāt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju (LLMM), programmas mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai. Programmas ietvaros tiek piešķirti granti nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu. 

Programmas mērķauditorija

Fonda darbība šīs programmas ietvaros paredz aptvert visa vecuma grupas, sākot no pašiem mazākajiem līdz pašiem lielākajiem, ar īpašu uzsvaru uz nozaru speciālistiem. Savukārt, uz Fonda atbalstu var pretendēt Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu, kā arī valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība.

Līdzekļu piesaiste

Ziedojumi šai programmai tiek piesaistīti visa gada garumā maksājuma mērķī norādot – programmai Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm. Ar atskaiti par paveikto šīs programmas ietvaros ikviens var iepazīties Fonda mājas lapā sadaļā pie programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm”. Atskaite tiek atjaunota vienu reizi ceturksnī.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot šai programmai, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Sadarbības iespējas un projektu finansēšanas veidi

Šī programma paredz divu veidu sadarbības iespējas:

 1. Grantu konkursa ietvaros
  Pieteikšanās ABLV Charitable Foundation atbalstam grantu konkursa ietvaros notiek vienu reizi gadā – grantu konkursa kārtībā. Katra gada otrajā pusē tiek rīkots konkurss par atbalsta piešķiršanu nākamā gada projektiem. Grantu konkursa nolikums, kā arī pieteikuma un budžeta elektroniskās formas ir pieejamas Fonda mājas lapā tikai grantu konkursa norises laikā. Pieteicējs aizpilda pieteikuma formas (saturisko un budžeta) latviešu valodā, kurās apraksta projekta norisi, mērķi, izpildes laikus, paredzamo finansējumu, kā arī īsu informāciju par savu pārstāvēto organizāciju. Vienam projektam var tikt piešķirts līdz EUR 10 000 un līdz 75% no projekta kopējām izmaksām. Fonds var sniegt daļēju atbalstu projekta realizācijai ar nosacījumu, ka projektam ir arī cits līdzfinansētājs. Atbalstītajiem projektiem ir jānorit Latvijā un jāveicina laikmetīgās mākslas procesu attīstību valstī.
 2. Pēc Fonda uzaicinājuma
  Atbilstoši Fonda attiecīgā gada mērķiem un paredzētajam budžetam, Fonda pārstāvji paši uzrunā iespējamos sadarbības partnerus, piedāvājot finansiālu atbalstu kopēja projekta izstrādei un realizācijai. Fonds var sniegt daļēju atbalstu projekta realizācijai ar nosacījumu, ka projektam ir arī cits līdzfinansētājs.

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

 1. Grantu konkursa norises laikā saņemtie pieteikumi, kas atbilst nolikumam, tiek izskatīti Fonda valdes sēdē, kurā tiek lemts par atbalsta sniegšanas iespējām. Fonda pārstāvim ir tiesības uzdot precizējošus jautājumus par iesniegto projektu.
  Lēmuma pieņemšana ir atkarīga no projekta saturiskās un finanšu daļas, atbilstības grantu konkursa nolikumam un Fonda iespējām atbalstīt. Fonds patur tiesības projektu atbalstīt tikai daļēji no pieteikumā pieprasītajiem līdzekļiem vai atbalstam izvēlēties tikai atsevišķas pozīcijas no kopējās budžeta tāmes, vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu projektam.
  Atbilde projekta pieteicējam tiek paziņota elektroniski uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
 2. Ar Fonda uzrunātajiem sadarbības partneriem budžets konkrēta projekta realizācijai tiek piešķirts Fonda valdes sēdē.

Aicinām ziedot programmai "Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm"

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111

Bankas konts:

ABLV Bank, A/S

Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22

Maksājuma mērķis:
Ziedojums programmai Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm

Programmas ziņas