Sākums – Programmas – 

Kultūras žurnālistika

Mākslas uz kultūras dzīves atspoguļojums.

Programmas mērķis

Jomas “Izglītība” programmas “Kultūras žurnālistika” mērķis ir atbalstīt kvalitatīvu kultūras mediju aktivitātes, kas veicina sabiedriskajā domā interesi par laikmetīgās mākslas procesiem, īpašu uzsvaru liekot uz publikācijām, kas demonstrē laikmetīgās mākslas potenciālu rosināt domātprieku, pašrefleksiju un sociālo dialogu. Programmas raksturu nosaka ABLV Charitable Foundation līdzdalība iniciatīvā, kas apņēmusies par privātajiem līdzekļiem līdz 2021.gadam Rīgā uzcelt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju (LLMM).
Programma orientēta uz žurnālistikas projektiem, kas aizsniedz plašu mērķa auditoriju, par vienojošo izvirzot spēju rosināt zinātkāri par laikmetīgās mākslas aktualitātēm Latvijā un ārzemēs, kā arī izskaidrot mūsdienīga muzeja lomu atvērtas sabiedrības veidošanā. Lai nodrošinātu atbalstīto projektu pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, ar lielāko daļu no tiem iespējams iepazīties arī internetā bezmaksas.

Programmas mērķauditorija

Uz Fonda atbalstu var pretendēt Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu, kā arī valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība.

Līdzekļu piesaiste

Ziedojumi šai programmai tiek piesaistīti visa gada garumā maksājuma mērķī norādot – programmai Kultūras žurnālistika. Ar atskaiti par paveikto šīs programmas ietvaros ikviens var iepazīties Fonda mājas lapā sadaļā pie programmas “Kultūras žurnālistika”. Atskaite tiek atjaunota vienu reizi ceturksnī.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot šai programmai, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Pieteikšanās finansējumam

Lai pretendētu uz finansējumu projektu pieteicējiem, papildus motivētam iesniegumam, ir jāaizpilda pieteikuma formas (saturisko un budžeta) latviešu valodā, kurās jāapraksta projekta norise, mērķi, izpildes laiki, paredzamais finansējums un īsa informācija par savu pārstāvēto organizāciju. Fonds var sniegt daļēju atbalstu projekta realizācijai ar nosacījumu, ka projektam ir arī cits līdzfinansētājs. 

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

Katrs iesniegums tiks izskatīts Fonda valdes sēdē, kurā tiks lemts par atbalsta sniegšanas iespējām konkrētajam projektam individuāli.
Lēmuma pieņemšana ir atkarīga no projekta saturiskās daļas, atbilstības programmas “Kultūras žurnālistika” stratēģiskajiem mērķiem un pieprasītās finansējuma summas. Fonds patur tiesības projektu atbalstīt tikai daļēji no pieteikumā pieprasītajiem līdzekļiem, vai atbalstam izvēlēties tikai atsevišķas pozīcijas no kopējās budžeta tāmes, vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu projektam.
Atbilde projekta pieteicējam tiek paziņota elektroniski uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

Aicinām ziedot programmai "Kultūras žurnālistika"

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111

Bankas konts:

ABLV Bank, A/S

Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22

Maksājuma mērķis:
Ziedojums programmai Kultūras žurnālistika

Programmas ziņas