Sākums – Programmas – 

Jaunā Rīga

Programmas mērķis

Programmas „Jaunā Rīga”, kas tiek īstenota jomas „Pilsētvide” ietvaros, mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību un ap to pieguļošo teritoriju ierīkošanu, dodot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā un sakārtotā vidē.
Arī Rīgas pilsētas pašvaldības virsuzdevums, ievērojot Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas stratēģiju līdz 2030.gadam, ir pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, veidojot pilsētu kā daudzpusīgu vidi ar augstvērtīgu publisko apstādījumu struktūru – bulvāru loki, parki un dzīvīgas ielas. Jaunajā pilsētas stratēģijā galvenā uzmanība veltīta centra pilsētvides saglabāšanai un attīstībai. Sadarbībā ar nekustamā īpašuma īpašniekiem atbalstāmi nelielie projekti pievilcīgas vides veidošanā – kvartāla, pagalma, ielas vai ielas posma mērogā.
Par otru programmas „Jaunā Rīga” stratēģisko mērķi, ievērojot Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam „Radošā Latvija” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401) 5.4.sadaļas „Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība” 5.4.6. apakšsadaļas „Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes” 3.rīcības virziena „Attīstīt Rīgu kā kultūras metropoli un sekmēt tās pozitīvo ietekmi” ietvaros ir sekmēt Rīgas pilsētas kultūrvides radīšanu, galveno uzmanību veltot infrastruktūras izveidei Rīgā ar kultūrvēsturisko vērtību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, kultūras objektu pieejamības nodrošināšanā.

Programmas „Jaunā Rīga” ietvaros Fonds veic šādus uzdevumus:

  • Popularizē Fonda darbības mērķus Latvijā un ārvalstīs;
  • Veic plašu finanšu līdzekļu piesaisti, t.sk. piesaista ziedojumus naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā;
  • Sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām organizācijām, tai skaitā citām biedrībām un nodibinājumiem Fonda programmas realizācijā;
  • Ar Fonda pieejamiem līdzekļiem piedalās Rīgas pilsētas apzaļumošanā un labiekārtošanā, priekšroku dodot projektiem, kas tiek īstenoti Rīgas centrā;
  • Ar Fonda pieejamiem līdzekļiem atbalsta kultūras un mākslas pasākumus (muzejus, izstādes), sniedz palīdzību kultūrvides radīšanas pasākumiem, priekšroku dodot Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda darbībai un citu kultūrvēsturisko mantojumu radīšanai un saglabāšanai. 

Programmas mērķauditorija

  1. Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds un citas nevaldības organizācijas, kuru darbības mērķi atbilst šai programmai.
  2. Rīgas pilsētas labiekārtošanas projektu Fonds var īstenot pats, kā arī uz finansējumu var pretendēt dzīvokļu īpašnieku biedrības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu sabiedrības, kā arī valsts un pašvaldības iestādes, kuras, ņemot vērā savas apkaimes īpašās iezīmes un priekšrocības, kā arī iedzīvotāju mērķa grupas vajadzības, vēlas uzlabot un labiekārtot savas piemājas teritorijas. Fonds pieņems un izskatīs projektu pieteikumus, kuri atbildīs Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmai 2014.-2020.gadam.

Līdzekļu piesaiste

Ziedojumi programmai „Jaunā Rīga” tiek piesaistīti visa gada garumā maksājuma mērķī norādot – programmai Jaunā Rīga. Fonds ik ceturksni apkopo informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī par paveikto programmas ietvaros, un publicē to savā mājas lapā www.ablv.org sadaļā pie programmas „Jaunā Rīga”.
Ņemot vērā to, ka Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai „Jaunā Rīga”, ziedotājam, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Pieteikšanās finansējumam

Līdzekļu piešķiršana tiek izskatīta uz motivēta iesnieguma pamata vai piedaloties konkursā par finansējuma saņemšanu, ja tādu izsludina Fonds.
Lai pretendētu uz finansējumu projektiem, kas saistīti ar Rīgas labiekārtošanu, papildus iesniegumam, pieteicējam, ir jāaizpilda pieteikuma formas (saturisko un budžeta), kurās jāapraksta projekta norise, mērķi, izpildes laiki, paredzamais finansējums un īsa informācija par savu pārstāvēto organizāciju. Fonds var sniegt daļēju atbalstu projekta realizācijai ar nosacījumu, ka projektam ir arī cits līdzfinansētājs.

Lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu finansēt

Katrs iesniegums tiks izskatīts Fonda valdes sēdē, kurā tiek lemts par atbalsta sniegšanas iespējām konkrētajam projektam.
Lēmuma pieņemšana ir atkarīga no projekta saturiskās daļas, atbilstības programmas „Jaunā Rīga” mērķiem un pieprasītās finansējuma summas. Fonds patur tiesības projektu atbalstīt tikai daļēji no pieteikumā pieprasītajiem līdzekļiem, vai atbalstam izvēlēties tikai atsevišķas pozīcijas no kopējās budžeta tāmes, vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu projektam.
Atbilde projekta pieteicējam tiek paziņota elektroniski uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Aicinām ziedot programmai "JAUNĀ RĪGA"

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111

Bankas konts:

ABLV Bank, A/S

Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22

Maksājuma mērķis:
Ziedojums programmai JAUNĀ RĪGA

Programmas ziņas